SSK personeline iyi haber

SSK personeline iyi haber
SSK personeline nöbet ücretlerinin ödenmesi için açılar davalarda zaman aşımı itirazı reddedildi.Abone ol

Eski SSK Personelinin 80 Saate kadar olan nöbet ücretlerinin ödenmesi için açılan davaların bir kısmı zamanaşımı dolayısıyla reddedilmişti. Türk Sağlık-sen'in hukuki yardımıyla bir üyenin açtığı davada Ankara 10. İdare Mahkemesi Sağlık Bakanlığı'nın zaman aşımı itirazını kabul etmeyerek ücretlerin ödenmesine karar verdi. Diğer davalara da emsal teşkil edebilecek bu kararla ilgili sendikanın açıklaması şöyle:

Bilindiği gibi, SSK Yönetim Kurulunun 25.09.2003 tarih ve 2043 sayılı kararı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 09.10.2003 tarih ve 277 sayılı onayı ile 15.09.2003 tarihinde שרוול קיבה הזול ביותר בטורקיה n itibaren geçerli olarak yürürlüğe konulan SSK Ek Ödeme Yönergesinin çeşitli hükümleri ile birlikte 5.maddesinin 11.bendinde yer alan " aylık 80 saatin üzerinde ." ile "80 saate kadar tutulan nöbetler için ödeme yapılmaz" ibarelerinin iptali amacıyla açılan dava neticesinde Danıştay 11. Dairesi 11.04.2005 tarih ve 2003/4345 E., 2005/1819 K. Sayılı kararıyla söz konusu hükümlerin iptaline karar vermişti.

Bu iptal kararı üzerine SSK Ek Ödeme Yönergesinin yürürlüğe girdiği 15.09.2003 tarihinden SSK personelinin Sağlık Bakanlığına devredildiği 19.02.2005 tarihine kadar geçen süre içinde aylık 80 saate kadar tutulan nöbet ücretleri ve acil serviste 1 aydan daha az çalışılan süreler için ilave ek ödeme yapılması amacıyla bazı illerde görev yapan eski SSK personellerince sendikamızın hukuk desteği ile bireysel davalar açılmıştı. Bu açılan davaların birçoğu süre aşımından dolayı reddedilmiş olup halen Danıştay'da temyiz aşamasında bulunmaktadır.

Danıştay 11. Dairesinin kararına istinaden eski SSK personellerinin 80 saate kadar tuttukları nöbetlerden kaynaklanan ilave ek ödemelerinin yargı yolu ile ödenmesine ilişkin sendikamız ile Ankara da merkezi bulunan özel bir hukuk bürosu ile protokol yapılmıştır. Hukuk bürosu muhtelif illerde görev yapan eski SSK personeli üyelerimizden vekalet alarak bir çok davalar açmıştır. Açılan davalardan bazılarına süre aşımından dolayı ret kararı verilmiştir. Bu kararlara karşı Danıştay nezdinde temyiz başvuruları yapılmış olup halen netice alınmamıştır.

Ancak, üyelerimizin davalarını takip eden hukuk bürosunca Ankara 10. İdare Mahkemesinde açılan konu ile ilgili dava söz konusu mahkemenin 2005/2884 E. Ve 2006/895.K sayılı kararı ile olumlu neticelenmiştir. Söz konusu kararda, davalı idare olan Sağlık Bakanlığının süreye ilişkin itirazı yerinde görülmemiştir. Davacı tarafından idareye yapılan başvurunun 2577 sayılı İdari yargılama Usul Kanununun 10. maddesi kapsamında yapılan bir başvuru niteliğinde olduğunu ileri süren Ankara 10.İdare mahkemesinin bu kararının halen devam eden diğer idare mahkemelerine emsal teşkil edeceğini düşünmekteyiz.Kategori : ÇALIŞMA HAYATI