SSK BAĞKUR Tarih oldu

SSK BAĞKUR Tarih oldu
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Abone ol

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK'nın kaldırılarak, "Sosyal Güvenlik Kurumu"nun oluşturulmasını öngörüyor.

Kanuna göre, Kurumun en yüksek karar organı olan yönetim kurulu, 10 üyeden oluşacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ana hizmet birimleri; Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı il e Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı'ndan meydana gelecek.

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, kurumun prim tahsilatını yapacak.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla, sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını denetleyecek.

Kurumun danışma birimleri; Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden oluşacak.

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı da yardımcı hizmet birimlerini oluşturacak.

Kanuna göre, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu kurulacak. Kurul, Sosyal güvenlik politikaları ve uygulamaları konularında görüş bildirecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun taşra teşkilatı, her ilde kurulan sosyal güvenlik il müdürlükleri ile bu müdürlüklere bağlı kurulacak sosyal güvenlik merkezlerinden meydana gelecek.

Kurumun merkez ve taşra teşkilatında çalışan memurlar ile sözleşmeli personeline en yüksek devlet memurluğu aylığının (ek gösterge dahil) yüzde 200'ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılacak.

Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki kadrolarda çalışan personele yapılacak ek ödemenin tavanı, yüzde 700 olarak uygulanacak. Ancak serbest çalışan sağlık personeline ödenecek ek ödeme oranı, yüzde 200'ü geçemeyecek.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarında kadrolu olarak görev yapan personel, mevcut statüleri ile her türlü taşınır ve taşınmaz mal varlıkları, tapuda bu kurumlar adına kayıtlı olan taşınmazları ve hizmet binaları, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtları, alacakları, hakları, borçları, iştirakleri, dosyaları, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtları ve diğer dokümanlar kuruma devredilecek.

Devredilen kurumların üst düzey yöneticilerinin görevleri sona erecek; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müşavirliği kadrolarına atanacakKategori : ÇALIŞMA HAYATI